Begroting 2019

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de begroting 2019 aan, de eerste in deze nieuwe bestuursperiode.

Wij zien deze nieuwe bestuursperiode vol vertrouwen tegemoet, met als motto “Kerkrade een stad om samen te (be)leven!”. Parallel aan het opmaken van deze begroting, wordt het collegeprogramma 2018-2022 vorm gegeven. De speerpunten van beleid en overige beleidsmatig relevante zaken voor de komende bestuursperiode worden hierin toegelicht. Tegen de achtergrond van maatschappelijke en financiële ontwikkelingen willen wij vanuit een zelfstandig Kerkrade in de komende bestuursperiode doorgaan met het zetten van verdere én nieuwe accenten. Daarbij laten wij ons leiden door de kernbegrippen ‘samen’, ‘eigen kracht’ en ‘kwaliteit’ die als een rode draad door de bestuursperiode heen zullen lopen. Het collegeprogramma 2018-2022 zal u separaat worden aangeboden.

Voor wat betreft de opzet wordt de nieuwe indeling op basis van de zgn. taakvelden gevolgd. In de Voorjaarsnota 2018 was hiermee al een begin gemaakt. Dit leidt tot de volgende programma's in de begroting:

   0. bestuur en ondersteuning
   1. veiligheid
   2. verkeer, vervoer en waterstaat
   3. economie
   4. onderwijs
   5. sport, cultuur en recreatie
   6. sociaal domein
   7. volksgezondheid en milieu
   8. volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Middels deze programma's geven wij gezamenlijk invulling aan de toekomst van onze stad.

De begroting (financieel peil VJN2018) geeft in combinatie met de Najaarsnota 2018, welke in november gepland is, een actuele weergave van de financiële positie van onze gemeente. Wij koersen er op om u in de Najaarsnota 2018 diverse voorstellen te kunnen voorleggen om ook voor de toekomst de begroting financieel sluitend te houden.

Het college,                  De secretaris,

J.J.M. Som                  H.J.M. Coumans MPM