Begroting 2019

2. Analyse afwijkingen exploitatie

0 Bestuur en ondersteuning

Afwijkingen Rekening 2017 vs. Begroting 2019

Registratuur en archief
Ten opzichte van de rekening 2017 is circa € 16.000 minder budget voor portkosten beschikbaar. De postvolumes tonen een dalende tendens en het aantal aangetekende stukken daalt. Ook het afschaffen van de eenmalige tegemoetkomingen chronisch zieken werkt positief uit op het portobudget.

Verzekeringen
De toename van het begrote bedrag ten opzichte van de rekening 2017 is te verklaren in het feit dat er een aantal toevoegingen aan de eigendommenvoorraad hebben plaatsgevonden, te weten de HUB, het beeld Viva la Vida en het Westhoes.

Telefoonkosten
Een verschil op het budget Telefonie van ca. € 88.000 wordt veroorzaakt door een andere allocatie van de beschikbare gelden. Het gevolg hiervan is dat de oorspronkelijke middelen niet kunnen worden ingezet voor de aanschaf van hedendaagse (telecommunicatie)apparatuur ter ondersteuning van een betere bereikbaarheid en inzetbaarheid van het ambtelijk apparaat.

Bestuursdienst
Per saldo zijn de uitgaven voor 2019 van deze kosten plaats voor een bedrag van in totaal € 396.866 lager geraamd dan de daadwerkelijke uitputting over 2017 bedraagt. Dit verschil wordt voor het grootste gedeelte bepaalt door raming en uitputting van de budgetten ‘Ingeleend personeel’ en ‘Inhuur personeel WSW’. De uitputting van eerstgenoemd budget bedroeg in 2017 circa € 322.000 terwijl voor 2019 de raming € 0 terwijl voor het budget ‘Inhuur personeel: WSW’ het begrote bedrag voor 2019 voor een bedrag van circa € 40.000 achterblijft bij de uitputting over 2017. Beide budgetten vormen, voor een gedeelte de flexibele personele schil. De omvang van deze flexibele personele schil is afhankelijk van bestuurlijke beleidsprioriteiten en de wijze van uitvoering daarvan. Gedurende het begrotings- c.q. rekeningjaar vindt, zo nodig, bijstelling van de begrotingsbedragen plaats op basis van deze prioriteiten. Dit keuzeproces dient voor 2019 nog plaats te vinden.

Ondersteuning B&W
Per saldo zijn de voor 2019 begrote uitgaven ruim € 75.000 lager dan de uitputting over 2017. Dit verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere bestedingen op de budgetten ‘Ingeleend personeel’, ‘Representatie’ en ‘Diensten van derden’. De lagere raming 2019 ten opzichte van de uitputting over 2017 bedraagt resp. € 26.490, € 45.400 en € 10.090. Op een reeks van andere budgetten binnen deze functie is sprake van een hoger budget in 2019 zodat onder de streep een bedrag van € 75.000 voorshands in 2019 minder te besteden valt. De reden van dit verschil is dat uitdragen van gemeentelijk beleid, het behartigen van de belangen van onze gemeente en het onderstrepen van onze plek in de lokale samenleving kosten met zich meebrengt, zowel binnen als buiten het Raadhuis. Kort samengevat betreft het hier de kosten van extra bedienend personeel in het Raadhuis bij gelegenheid van recepties en ontvangsten in het Raadhuis, incl. extra schoonmaakwerkzaamheden en vervulling van representatieve verplichtingen in en buiten het Raadhuis.

Monitoring
Het verschil van € 29.000 tussen de begroting 2019 en de rekening 2017 is een gevolg van een bijstelling in de voorjaarsnota 2017 voor het uitvoeren van het burgeronderzoek in het najaar 2017. Volgens huidige stand van zaken zal in het najaar 2019 het volgende burgeronderzoek plaatsvinden. Het burgeronderzoek vindt tweejaarlijks in de oneven kalenderjaren plaats. Deze cyclus voor het burgeronderzoek leidt tot wisselende bedragen tussen de even en oneven kalenderjaren.

Parkstad Limburg
De besluitvorming ten aanzien van de (meerjaren)begroting van Parkstad Limburg heeft per saldo geleid tot een hogere bijdrage van de gemeente. Ten opzichte van de rekening 2017 is sprake van een verschil van circa € 60.000.

IBA
Op basis van eerdere besluitvorming m.b.t. IBA is de bijdrage 2019 circa 19.000 hoger dan in 2017.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
De raming op deze subfunctie is voor 2019 per saldo een bedrag van afgerond € 80.620 hoger dan de uitputting over de 2017. De reden hiervoor is dat met ingang van 2018 op dit budget niet alleen de kosten van het VNG-lidmaatschap drukken maar ook de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten. Tot 2018 verliep de financiering altijd via het Gemeentefonds, na instemming van de Algemene Ledenvergadering van de VNG. Deze gezamenlijke activiteiten betreffen projecten op het vlak van bedrijfsvoering en dienstverlening met als uitgangspunt ondersteunen, organiseren, stimuleren, inventariseren en opschalen onder het motto: 1x ontwikkelen, 380x toepassen bij de andere gemeenten.

Aanschaf Transporter Kubota
In 2017 is door de afdeling Stedelijk Beheer een Transporter Kubota met laadbak aangeschaft voor een bedrag van € 17.000. Dit voertuig wordt multifunctioneel ingezet voor het beheer van de openbare ruimte, sportvelden en begraafplaatsen.

Rd4 transport
Door de detachering van een tweetal WOZL-detacheringscontracten (onkruidbestrijding op verhardingen en beheer openbaar groen) zijn de kosten van de inhuur van transportmiddelen met € 17.000 in 2017 toegenomen.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Primair is voor inhuur € 66.500 begroot. In 2017 is door de sector SOB voor € 109.000 personeel ingehuurd. Deze middelen zijn aangewend voor de inhuur van een procesondersteuner en twee medewerkers buitendienst bij de afd. Stedelijk beheer alsmede kosten projectleiding van het project MFA.

In 2017 is € 86.000 besteed aan studie en opleiding. Voor het jaar 2019 is primair € 62.000 begroot. De meerkosten ad € 24.000 worden veroorzaakt door studie en opleiding van de gedetacheerde WOZL-medewerkers. Dekking van deze kosten komt middels een bijdrage voor praktijkleren van de rijksdienst.

In 2017 is € 18.000 minder uitgegeven op de posten representatie, reis- en verblijfkosten alsmede diensten van derden.

Voor de detachering van een medewerker bij IBA-Parkstad is in 2017 een vergoeding van € 107.000 ontvangen. Verder is er een loonkostensubsidie van € 10.500 ontvangen van het Werkvoorzieningschap.

Parkeergelden en parkeerboetes

  • In 2017 zijn de volgende parkeeropbrengsten ontvangen:

Parkeergelden (straatparkeren diverse automaten)         €   133.385
Parkeervergunningen                     -     14.241*
Parkeerboetes                        -     85.002
Parkeergelden (achteraf betaald parkeren)            -     38.680
Parkeergarages                        -     64.139

  • Voor 2018 e.v.j. zijn vooralsnog de volgende parkeeropbrengsten begroot:

Parkeergelden (straatparkeren diverse automaten)         €   475.700
Parkeervergunningen                     -       1.500*
Parkeerboetes                        -     36.000
Parkeergelden (achteraf betaald parkeren)            -     73.000
Parkeergarages                        -     81.500

* Volgens de BBV voorschriften moeten de parkeergelden en -boetes op hoofdtaakveld 0. Bestuur en ondersteuning en de parkeervergunningen op hoofdtaakveld 2 verkeer, vervoer en waterstaat worden toegelicht. Om een integraal beeld te verschaffen van de totale parkeerinkomsten worden deze op hoofdtaakveld toegelicht.

Geo
In 2017 is incidenteel een bedrag van € 24.000 begroot voor een tweetal adviseurs ingehuurd voor Bag Geometrie, procesondersteuning en optimalisatie oppervlakte niet woningen.
In 2017 is een bedrag van € 11.000 aan niet doorbelaste b.t.w. aan het Gegevenshuis afgedragen.

Afwijkingen Begroting 2018 na wijziging vs. Begroting 2019

Bestuursdienst
Per saldo laat de begroting voor 2019 voor een bedrag van € 183.100 een lager budget zien dan voor  de begroting 2018. Ter verklaring wordt kortheidshalve verwezen naar het gestelde ten aanzien van deze subfunctie bij de analyse tussen de rekening 2017 en de begroting 2019. Enkel het bedrag wijkt af.

Rd4 transport
In de voorjaarsnota 2018 is een bedrag van € 54.000 beschikbaar gesteld i.v.m. de stormschade (3 en 18 januari 2018). Van het additionele bedrag is het budget Rd4 transport met € 24.000 verhoogd voor het inhuren van extra voertuigen.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
In 2018 is een vergoeding van € 13.400 begroot zijnde ziektewetvergoeding van het UWV i.v.m. zwangerschapsverlof van een medewerker. Deze middelen zijn toegevoegd aan het inhuurbudget waarvoor een jurist is ingehuurd voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Voor de detachering van een medewerker bij IBA-Parkstad is de vergoeding over het 1e kwartaal 2018 voor een bedrag van € 28.000 begroot.

Afwijkingen Raming 2020-2022 vs. Begroting 2019

N.v.t.