Begroting 2019

Afkortingslijst

AVV

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAO

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Besluit bijstand zelfstandigen

BCF

BTW Compensatiefonds

BIBOB

Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOB

Beslissingen op Bezwaar

BTM

Bedrijventerreinenmanagement

BTW

Bruto Toegevoegde Waarde

BVE

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CAZ

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

CBC

Centrale Bezwaarschriften Commissie

CISO

Chief Information Security Officer

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

DUBO

Duurzaam Bouwen

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ETIL

Economisch Technologisch Instituut Limburg

FG-functionaris

Functionaris voor de Gegevensbescherming

FIDO

Financiering Decentrale Overheden (wet)

FPU

Flexibele Pensioen Uitkering

FWI

(landelijk) Fonds Werk en Inkomen

GBA

(wet) Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

GFT

Groente, Fruit en Tuin (afval)

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIDS

Gezond in de stad

GRP

Gemeentelijk Riolerings Plan

HRM

Human Resource Management

HULK (gemeenten)

Herzogenrath, Ubach-Palenberg, Landgraaf en Kerkrade

ICT

Informatie Communicatie Technologie

IKB

Individueel Keuze Budget

I-NUP

De overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid

ISD

Intergemeentelijke Sociale Dienst

ITJ

Integraal Toezicht Jeugd

ISV

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOGG

Jeugd op gezond gewicht

JPP

Jeugd Preventie Plan

KCC

Klant Contact Centrum

KOV

Kinderopvang

LED

Light Emitted Diode

LED

Limburg Economic Development

MER

Milieu Effect Rapportage

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MSC

Medium Sized Cities

NASB

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

NJN

Najaarsnota

NOC/NSF

Nederlands Olympisch Comité / Nederlands Sport Federatie

NPR-norm

Lichttechnische richtlijn met aanbevelingen, berekeningen en oplossingen om een bepaald lichtniveau op de weg te bepalen

NV

Naamloze Vennootschap

OBK

Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade

OZB

Onroerende Zaakbelasting

POL

Provinciaal Ondernemingplan Limburg

POP

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

PSZ

Peuterspeelzalen

PVVP

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

RHCL

Regionaal Historisch Centrum Limburg

ROVL

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

RUDDO

Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden

RVVP

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

SSC-ZL

Shared Service Center - Zuid Limburg

SEPA

Single Euro Payments Area

SMART

Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch – Tijdgebonden

SMK

Stichting Muziekschool Kerkrade

SUWI

Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

SW

Sociale Werkvoorziening

TSIC

Telefonisch Service- en Informatiecentrum

VAZOM

Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek

VJN

Voorjaarsnota

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VVTV

Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf

WCPV

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

WGR

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WIN

Wet Inburgering Nieuwkomers

WIRA

Wet implementatie Rechtsbescherming richtlijnen Aanbesteden

WKR

Werkkostenregeling

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOZ

Waardering Onroerende Zaken (wet)

WOZL

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

Wro

Wet ruimtelijke ordening

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSP

Werkgevers Service Punt

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

Wvg

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wwnv

Wet Werken naar vermogen

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWZ

Wonen Welzijn Zorg

ZMLK

Zeer moeilijk lerende kinderen (speciaal onderwijs)