Begroting 2019

1. Overzicht van lasten en baten

a. Totaaloverzicht begrotingssaldo

Deze begroting is financieel op peil Voorjaarsnota 2018. Onderstaand is opgenomen het betreffende begrotingssaldo voor de jaarschijven 2019-2022. Voor een toelichting verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2018.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Saldo Najaarsnota 2017

16

33

583

583

Mutaties

1.338

2.105

2.688

3.834

Actueel saldo begroting

1.354

2.138

3.271

4.417

Risico’s en aandachtspunten

pm

pm

pm

pm

In de Najaarsnota 2018 treft u weer een volledig geactualiseerd beeld aan de hand van de laatste ontwikkelingen aan.

Volledigheidshalve wordt hieronder voor de jaren 2019-2022 een doorkijk gegeven van de effecten van de meicirculaire 2018 op basis van actuele gegevens. Deze laat voor het begrotingssaldo een negatieve reeks zien t.o.v. de maartcirculaire 2018, als volgt:

2019

2020

2021

2022

-/- 216

-/- 447

-/- 872

-/- 1.331