Begroting 2019

§3. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

In de openbare ruimte bevinden zich kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t. het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij taakvelden 0, 2, 3, 4, 5, 7 en 8.

Beleids- en beheersplannen

Jaar

Financiële vertaling begroting 2019

Wegbeheer gemeente Kerkrade:
Uitvoeringsprogramma

2018

Voor groot onderhoud en onderhoud voor wegen, trottoirs en pleinen is voor 2019 resp. € 422.200 en € 268.800 beschikbaar.  Voor reconstructies is er in het investeringsprogramma voor de jaarschijf 2019 € 2.232.000 beschikbaar.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020

2015

Voor regulier onderhoud (exploitatie) is een bedrag van € 994.600 beschikbaar. Voor rioolrenovaties en reliningen is in het Investeringsprogramma voor de jaarschijf 2019 € 2.400.000 beschikbaar.

Groen
Onderhoud en beheer grotendeels door groepsdetachering WOZL-groen

2018

Exploitatie                                 

WSW contract

€ 763.200

regie en overig

€ 233.900

Investeringsprogramma Groen
Investeringsprogramma Super Local

€ 300.000
€ 80.000

Reserve plantsoenen  

€ 68.884

Gebouwenbeheer
(jaarlijks plan passend binnen financiële kaders)

2007

Exploitatie

regulier beheer 2019

€ 580.400

Investeringsprogramma 2019 gebouwen
Investeringsprogramma 2019 scholen

€ 550.000
€ 200.000

Reserve gebouwen per 1 januari 2018

€ 1.277.153

Openbare verlichting uitvoeringsprogramma 2018

2018

In de begroting is voor het jaar 2019 een bedrag van
€ 183.400 voorzien voor  energiekosten van de openbare verlichting. Voor het  onderhoud van de openbare verlichting is een bedrag van € 373.500 beschikbaar. Voor incidentele vervangingen van lichtmasten is een bedrag van € 28.300 voorzien. In het investeringsprogramma is structureel een bedrag van € 155.000 begroot.

Civieltechnische kunstwerken

2018

Voor de exploitatie van de civieltechnische kunstwerken is jaarlijks € 30.400 beschikbaar. In het investeringsprogramma is een bedrag van € 22.000 voorzien voor 2019.

In het algemeen geldt voor het onderhoud van kapitaalgoederen dat bezuinigingen op het onderhoudsbudget het kwaliteitsniveau en (het inlopen van) eventuele achterstanden negatief beïnvloeden. In bepaalde schadegevallen kunnen deze mogelijk leiden tot het aansprakelijk stellen van de gemeente. Als gevolg van het meerjarig niet indexeren van de exploitatiebegroting neemt de druk op de (beeld-) kwaliteit van de openbare ruimte jaarlijks toe. Om het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte zoveel als mogelijk op peil te houden, blijft Kerkrade zoeken naar slimme combinaties tussen werkgelegenheid, duurzaamheid, participatie en integrale benadering van vraagstukken

Gevolgen klimaat / weersomstandigheden
De afgelopen jaren is het onderhoud van de kapitaalgoederen in toenemende mate beïnvloed door het klimaat c.q. het weer. Zo was de periode van oktober 2017 tot en met mei 2018 extreem nat met bijna dagelijkse regenval. De periode tussen haf juni en half augustus 2018 werd juist gekenmerkt door extreme droogte (de langste in de afgelopen 42 jaar) en uitzonderlijk hoge temperaturen. Op 3 en 18 januari en op 26 juli werden bovendien omvangrijke schades aangericht door zware stormen, gecombineerd met kortdurende maar zeer hevige regenval.
Deze verschijnselen en de daaruit voortkomende calamiteiten leiden vanzelfsprekend tot aanzienlijke extra kosten in de openbare ruimte. Het gaat daarbij met name om de schades aan het openbaar groen, maar ook aan water gerelateerde zaken. Dergelijke weersomstandigheden zijn niet planbaar en vergen naast de materiële schade tevens onvoorziene extra personele inzet, waarbij deels ook extern personeel en materieel moet worden ingehuurd. Naar verwachting zullen deze factoren ook de komende jaren in meer of mindere mate van invloed zijn op het onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen en daarmee op de exploitatiebegroting.

Burgeronderzoek
Kerkrade werkt wijkgericht en met oog voor de verschillende vakgebieden aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het oordeel van de burgers wordt tweejaarlijks gemeten door middel van het Burgeronderzoek Parkstad Limburg. In juni 2018 zijn de resultaten van het Burgeronderzoek van 2017 gepubliceerd. De beleving van Kerkradenaren van hun woon- en leefomgeving is op hoofdlijnen weinig veranderd ten opzichte van het onderzoek in 2015. De waardering voor de kwaliteit van de woonomgeving is met een 6,8 gelijk gebleven ten opzichte van 2015. De ergernis van de burgers over verloedering is ten opzichte van 2015 toegenomen van 4,0 naar 4,6. Het betreft hier zaken die voortkomen uit het gedrag van de gebruikers van de openbare ruimte (vandalisme, rommel, bekladding en hondenpoep).
De waardering voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte tenslotte is toegenomen van 6,1 naar 6,3. Opvallend daarbij is dat de waardering in Parkstad als geheel gedaald is in dezelfde periode.
Bij deze gegevens moet worden aangetekend dat dit de stedelijk gemiddelden zijn. Per buurt kunnen de   cijfers verschillen.     

Schoon, heel en veilig
Bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte hebben de begrippen ‘schoon, heel en veilig’ een vaste plaats ingenomen. De afdeling Stedelijk Beheer heeft op dit gebied een sterke ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Daarbij wordt structureel gezocht naar slimme combinaties tussen mensen, machines en financiële middelen. Goede voorbeelden zijn de zelf ontwikkelde aanpak van het zwerfvuil die ook in 2019 weer financieel wordt ondersteund door het landelijke instituut Nedvang en de invoering van duurzame onkruidbestrijding. Daarbij is geheel gestopt met het gebruik van chemische middelen (Glyfosaat) en wordt onkruid voortaan uitsluitend nog handmatig en mechanisch verwijderd.

Riolering
Ook in 2018 fungeerde de gemeente Kerkrade als opdrachtgever voor reliningsprojecten in onder meer Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Onderbanken. Kerkrade zal deze rol binnen de samenwerking met de buurgemeenten ook in 2019 blijven vervullen. In juli 2018 heeft Kerkrade samen met de overige Parkstadgemeenten, het Waterschap Limburg en WML de ‘Samenwerkingsovereenkomst Waterketen Regio Parkstad’ ondertekend. Deze overeenkomst onderstreept de ambitie van Kerkrade en past in de structurele samenwerking tussen de regiogemeenten, het Waterschap en WML. Hoofddoel is om in samenwerking te komen tot een verantwoord, duurzaam en zo doelmatig mogelijk waterbeheer.