Begroting 2019

§7. Grondbeleid

a. Visie op het grondbeleid

Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op het ontwikkelingsprogramma woningbouw en op het ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. In deze paragraaf worden de visie en wijze van uitvoering van het grondbeleid beschreven, wordt kort ingegaan op de diverse projecten en de financiële aspecten daarvan.

Het ‘ontwikkelingsprogramma woningbouw’

De bevolking in de Stadsregio Parkstad Limburg neemt af. Om verpaupering en leegstand te voorkomen hebben de gemeenten en woningcorporaties in Parkstad een “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” ontwikkeld. Het doel is om in Parkstad te bouwen aan een sterke regio. Een evenwichtige woningmarkt voor de huidige en toekomstige bewoners is daarbij van groot belang.

Voor Kerkrade geldt een forse transformatieopgave, ruim 40% van de totale regionale opgave. De onttrekkingsopgave voor de periode 2017-2020 is voor de gemeente Kerkrade vastgesteld op 1.110 woningen. Tot 2030 zal de woningvoorraad in de gemeente Kerkrade met 2.570 woningen dienen af te nemen op basis van de geprognosticeerde demografische wijzigingen en leegstandsontwikkeling.

De herstructurering in Parkstad is in uitvoering. Incourante woningen verdwijnen en vrijkomende ruimte krijgt een nieuwe invulling. Zo zijn in de gemeente Kerkrade in de periode 2009-2018 circa 1.100 woningen aan de woningvoorraad onttrokken, hoofdzakelijk door de woningcorporaties. In de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties worden de afspraken vastgelegd met betrekking tot sloop, onderhoud, renovatie en (vervangende) nieuwbouw van sociale huurwoningen. In december 2018 zullen de prestatieafspraken voor 2019 worden vastgelegd, waarbij het beleid van de Woonvisie 2017-2021 (april 2017) richtinggevend zal zijn.

Op 19 april 2017 is de ‘Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, lokale Woonvisie gemeente Kerkrade, 2017-2021’ door de gemeenteraad  vastgesteld. De woonvisie bestaat uit een regionaal gedeelte dat voor alle acht de Parkstadgemeenten identiek is en voor het totale grondgebied van de Parkstadgemeenten geldt. Daarnaast is er voor Kerkrade een lokale doorvertaling gemaakt dat geldt voor het grondgebied van Kerkrade.

De regionale en lokale woonvisie vormt het kader om de komende jaren te investeren in onze lokale en regionale woningmarktopgaven. De kwantitatieve opgaven (het terugdringen van onze woningvoorraad en plancapaciteit) waarover in de afgelopen jaren afspraken gemaakt zijn, worden in deze visie ook kwalitatief uitgewerkt.

De woonvisie is het integrale beleidsdocument waarin wordt aangegeven hoe we als gemeente en regio, samen met onze partners in het wonen (o.a. woningcorporaties, bewoners, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties) de opgaven op de woningmarkt gaan aanpakken. Vanaf 2017 wordt voor het beleidsveld wonen jaarlijks een uitvoeringsprogramma Woonvisie Kerkrade opgesteld.  

Daarnaast hebben de provincie en de achttien Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg opgesteld. Op 28 september 2016 heeft de gemeenteraad van Kerkrade de visie vastgesteld en is op 13 oktober in werking getreden. Deze visie vormt een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en is juridisch verankerd in de Provinciale Omgevingsverordening. In de structuurvisie zijn de beleidslijnen en spelregels voor alle Zuid-Limburgse gemeenten beschreven.

In 2011 is door de Raad de stadsdeelvisie voor Kerkrade-West vastgesteld. De kwantitatieve opgave voor dit stadsdeel voor de periode tot 2020 bestaat uit een netto onttrekking van 300 (tot 2030: 680) woningen aan de woningvoorraad.

Op 19 december 2012 is de Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I door de Raad vastgesteld. De kwantitatieve opgave voor dit stadsdeel voor de periode tot 2020 bestaat uit een onttrekking van 480 (tot 2030: 990) woningen. In 2012 is de eerste van de vier hoogbouwflats in Bleijerheide gesloopt. Van de drie resterende flats zullen er twee worden gesloopt en één flat worden verbouwd tot 2020 (project Superlocal).

De stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II is door de gemeente en de woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid vastgesteld op 26 februari 2014. In deel 1 – Wijkanalyse is de transformatieopgave tot 2020 nader uitgewerkt. Dit betekent voor het stadsdeel Noord een opgave van 260 (tot 2030: 650) woningen en voor het stadsdeel Oost II (Erenstein, Chèvremont en Haanrade) een opgave van 160 (tot 2030: 330) woningen.

In oktober 2015 is de nota integrale aanpak plancapaciteit wonen Kerkrade door B&W vastgesteld. Hierin zijn de te nemen maatregelen opgenomen om uitvoering te geven aan een substantiële reductie van de geplande woningvoorraad. Dit geldt zowel voor particuliere bouwkavels (éénpitters), woningbouwplannen van marktpartijen en woningcorporaties als ook voor de bouwkavels die door de gemeente worden uitgegeven. In het kader van het gemeentelijk grondbeleid zal hiermee rekening moeten worden gehouden.

Centrumplan
Na een bouwperiode vanaf medio 2015 tot eind vorig jaar is het Centrumplan gereed. Het Museumplein Limburg en het Stadspark zijn eind 2016 in gebruik genomen. Het cultuurcluster – HuB Kerkrade – is in zijn geheel medio 2018 in gebruik genomen alsmede de bovenverdieping ten behoeve van de Muziekschool. Deze maatschappelijke voorzieningen zijn de nieuwe trekpleisters in het centrum van Kerkrade. De woningen en de retailruimten zijn eveneens medio 2018 in gebruik genomen. De gehele openbare ruimte is eind 2018 opgeleverd en geeft het centrum een nieuw elan waar het prettig vertoeven is.

In financieel opzicht dient de gebiedsexploitatie in 2019 beëindigd te worden. Belangrijk onderdeel hiervan betreft de subsidie die de gemeente van de provincie heeft ontvangen. Daarnaast worden de laatste facturen verwerkt, zodat de gebiedsexploitatie van het Centrumplan kan worden afgerond. Het tekort in de gebiedsexploitatie is conform het raadsbesluit van juni 2013 niet groter dan € 10,0 mln.

Herontwikkeling Atriumterrein
In de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I is aangegeven dat het gebied een belangrijk onderdeel vormt voor de verdere gebiedsontwikkeling van het Centrum. Het gebied is landschappelijk fraai gelegen en biedt kansen voor een toekomstige stedelijke ontwikkeling met centrumversterkende functies in een groene setting.

In 2016 heeft het College besloten om aan de herontwikkeling van het Atriumterrein prioriteit toe te kennen en de ontwikkeling van Center Court hieraan te koppelen. Center Court verbindt breedtesport, onderwijs en zorg, door de kwaliteit van activiteiten ic. stimulering van deelname aan activiteiten te bevorderen en de effectiviteit en kwaliteit van uitvoeringsprogramma’s continu te bewaken. Daarvoor vormt het planbureau het kloppend hart. Constante monitoring van activiteiten en evaluatie van tevredenheid en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod van ontwikkelde concepten staat daarbij centraal. Het kloppend hart van Center Court vormt een nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen, die vanuit de centrale doelstelling van het versterken van de vitaliteit van bewoners in een proces van nauwe samenwerking zoeken naar optimale uitvoeringsprogramma’s om bewegen te stimuleren. Daar worden verenigingen bij betrokken, maar ook onderwijsinstellingen, zoals Zuyd Hogeschool, zorgprofessionals en sociale partijen. Deze partijen moeten concrete effecten centraal stellen. Er wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de sportvoorzieningen in de wijken. Op de locatie Atrium worden een sporthal en zwemvoorziening voorzien.

De Raad  heeft in het voorjaar van 2017 besloten om de haalbaarheid van deze totale ontwikkeling te onderzoeken door de ruimtelijke, financiële en juridische randvoorwaarden in overleg met de initiatiefnemers uit te werken. Hiervoor is door de Raad een voorbereidingskrediet ad. € 1 mln. beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de Raad besloten over te gaan tot aankoop van de terreinen van Wyckerveste met het doel regie te kunnen voeren over deze majeure ontwikkeling voor Kerkrade.

De opstallen van het Atriumterrein blijven in eigendom van Wyckerveste. Zuyderland huurt een deel van de gebouwen van Wyckerveste ten behoeve van de poliklinische zorg. De renovatie van de bestaande gebouwen om deze zorg naar behoren te kunnen uitvoeren is medio juni dit jaar afgerond.  Wyckerveste beoogt daarnaast in de overige bestaande gebouwen onder andere studentenwoningen, woningen voor ouderen en voorzieningen ten behoeve van Center Court / de bewegingsboulevard te realiseren. Wyckerveste is voornemens de gemeente Kerkrade op korte termijn een integrale visie aan te beiden.  

De sloopwerkzaamheden van de opstallen gelegen op het door de gemeente aangekochte terrein, die niet behouden blijven, zijn inmiddels in volle gang. Deze werkzaamheden worden uiterlijk in december van dit jaar afgerond.

De businesscase met betrekking tot de realisatie van het nieuwe zwembad, de sporthal, alsmede de parkeergarage wordt thans verder uitgewerkt waarbij naar verwachting de raad in november 2018 de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek kunnen worden voorgelegd t.b.v. besluitvorming.

Kerkrade-West
Op basis van de Stadsdeelvisie “De re-creatie van Kerkrade-West” heeft de gemeente Kerkrade op 28 februari 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met woningcorporatie HEEMwonen, Provincie Limburg en Regio Parkstad Limburg. Het doel van de samenwerking is de herstructurering van Kerkrade-West. In deze overeenkomst is een aantal deelprojecten benoemd, namelijk Heilust, Bestaande wijk van Morgen, Akerstraat, Transferium, Internationaal woonmilieu Gracht en Lokaal Duurzaam Energiebedrijf.
Het project Heilust MFA ’t Westhoes is fysiek afgerond en geweldig mooi geworden. Het gebouw is ingevuld en is in gebruik genomen. In 2019 zal dit verder tot zijn recht moeten komen. Park West wordt in 2018 afgerond. Ten aanzien van het project Transferium en Avantislijn is bestuurlijk de afspraak gemaakt om aan een bereikbaarheidsopgave te werken. De eerste verkenning zal eind 2018 gereed zijn en zal PS een besluit nemen of de benoemde projecten opgepakt worden in 2019. De grootschalige duurzame renovatie vanuit HEEMwonen is opgestart en de eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar in de mooie kwaliteit die het project heeft opgeleverd. In 2019 zal naar alle waarschijnlijkheid een besluit  door HEEMWonen worden genomen over hoe de 2 vlekken woningbouw die nog mogelijk zijn in het park worden ingevuld. De samenwerking met Zuyd Hogeschool is verder opgepakt in 2018 en dit zal doorlopen in 2019. De studenten zullen zich vooral concentreren op het verder concretiseren van kleinere projecten met behulp van burgerparticipatie.

Voor het deelgebied Heilust is op 8 december 2011 door gemeente, Hestia groep (nu HEEMwonen), Parkstad en Provincie de uitvoeringsovereenkomst Heilust getekend. Het doel van de overeenkomst is het realiseren van een vernieuwde duurzame leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in mensen, openbare ruimte, woningen, voorzieningen en infrastructuur, identiteit, welzijn / participatie en veiligheid. Daarmee wordt bijgedragen aan de regionale opgave om de woningvoorraad te reduceren en het gebied te herstructureren en te transformeren conform de “envelop” voor Kerkrade-West. De uitvoerende partijen zijn de gemeente Kerkrade en HEEMwonen.

Programmatisch bestaat de uitvoering uit de volgende onderdelen:

  • de sloop van huur- en koopwoningen (ca. 500); de bouw van huur- en koopwoningen (ca. 47);
  • de realisatie van nieuwe openbare ruimte: infra; park; speeltuin; Roda JC Court, thematuinen en andere recreatieve voorzieningen;
  • de bouw van de multifunctionele accommodatie ’t Westhoes;
  • de uitvoering van het Sociaal Programma.

De exploitatie van het Sociaal Programma komt voor rekening van HEEMwonen en de gemeente, ieder voor een gelijk deel. De vastgoedexploitatie van de woningen komt voor rekening en risico van HEEMwonen, die na realisatie, koopwoningen zal verkopen en huurwoningen in beheer, onderhoud en exploitatie zal nemen.

De totale investeringen voor de gemeente bedragen ca. € 15,2 mln. De Raad heeft op 29 januari 2014
€ 973.000 uit het structuurfonds toegekend aan de gebiedsexploitatie Heilust. Daarmee is de exploitatie sluitend. Bij eerder genomen besluiten zijn uit het structuurfonds ca. € 2,4 mln. (Raad februari 2011) en
€ 0,7 mln. (VJN2013) toegekend. Uit reguliere middelen is ca. € 2 mln. gereserveerd. Daarnaast ontvangt de gemeente € 7,7 mln. uit het transformatiefonds en € 0,5 mln. subsidie. Ten slotte wordt voor € 0,9 mln. uitgevoerd ten behoeve van HEEMwonen.

Het bestemmingsplan voor het hele plangebied is door de Raad in juni 2013 vastgesteld. Inmiddels zijn alle woningen door HEEMwonen gesloopt. Door de gemeente zijn 18 woningen in de Papaverstraat verworven en gesloopt. Tevens is alle bestaande infrastructuur verwijderd voor de aanleg van het park. De realisatie van de speeltuin en het RJC court is in 2015 afgerond. De 22 door HEEMwonen ontwikkelde “energie-nul-woningen” op de hoek Spireastraat-Gladiolenstraat zijn in 2015 gereedgekomen evenals de daarbij behorende infrastructuur. Voor de realisatie van 24 woningen in de twee bebouwingsvlekken tussen de Gladiolenstraat en de Kaalheidersteenweg worden nog voorbereidingen getroffen.
In overleg met de regio en Provincie Limburg is vanuit de beschikbare middelen voor Park West het voormalige garagepand aan de Kaalheidersteenweg 185 aangekocht en gesloopt. Het terrein is groen ingericht waardoor de entree naar de wijk vanuit de Kaalheidersteenweg aanzienlijk verbeterd is.
Het definitieve inrichtingsplan van het park is nagenoeg geheel uitgevoerd evenals de herinrichting van de aanpalende infrastructuur.
De realisatie van de multifunctionele accommodatie ’t Westhoes in de voormalige kerk Heilust is in maart 2018 afgerond. ’t Westhoes is inmiddels in gebruik genomen en beheer en exploitatie is in handen van de recent opgerichte beheers-entiteit “Coöperatie ’t Westhoes u.a.”
De uitvoering van het Sociaal Programma is in februari 2014 gestart met diverse projecten zoals terugdringen laaggeletterdheid, bevorderen ondernemerschap, werkervaringsplekken en sociale activering.
De afronding van de fysieke herstructurering wordt verwacht voor einde 2018. Het Sociale Programma loopt tot 2020.
De verwachting is dat, met uitzondering van de twee bebouwingsvlekken tussen de Gladiolenstraat en de Kaalheidersteenweg, de realisatie van Park West einde 2018 definitief kan worden afgerond.

De versterking, revitalisering van de Akerstraat als winkelstraat en de realisatie van het Recreatie Pluspunt zijn twee deelprojecten van Kerkrade-West die nauw met elkaar samenhangen.

Ten zuiden van de Industriestraat is de ontwikkeling van het zogenaamde Recreatie Pluspunt voorzien. Dit vormt een cruciaal programmaonderdeel in de revitalisering  van de stadsdeelvisie Kerkrade-West. Het Recreatie Pluspunt wordt vormgegeven door de ontwikkeling van een Transferium / halte aan de zuidzijde van Kerkrade-West (Spekholzerheide) als een recreatief-toeristisch knooppunt zodanig dat:

  • het hele stadsdeel West goed ontsloten wordt en goed bereikbaar is via openbaar vervoer zowel naar Duitse zijde (Aken) als naar Heerlen / Maastricht. Daarmee wordt aangesloten op het regionale en internationaal vervoersnetwerk;
  • de verbinding vanuit dit knooppunt met de omliggende toeristisch-recreatieve attracties concreet tot stand komt en aansluit op langzaam verkeersroutes van en naar het Transferium / halte;
  • een logisch ruimtelijk-functionele verbinding tot stand komt tussen Akerstraat en Transferium / halte zodat dit hele gebied tussen Industriestraat en Akerstraat als sterk en compact stadsdeelcentrum kan functioneren;
  • een groene recreatieve verbinding van het transferium over het terrein van de Wisosplit naar het Crombacherbeekdal

Het projectplan voor de realisatie van het Transferium is door de Stuurgroep Kerkrade-West eind 2013 goedgekeurd. In het projectplan wordt ingegaan op de scenario’s voor doortrekking van de Heuvellandlijn en in een later stadium de Avantislijn en de consequenties en risico’s (o.a. voorinvestering strategische aankoop) daarvan voor het deelproject Transferium / halte. Een schetsontwerp voor het Transferium met daarin opgenomen een drietal varianten is afgerond. Het ruimtelijk kader voor het transferium, het bestemmingsplan is in februari 2014 vastgesteld door de raad en is onherroepelijk.
Voor de feitelijke realisatie is in overleg met de provincie Limburg een pand aan de Industriestraat aangekocht. In het kader van de treinagenda is vooralsnog om strategische redenen door de provincie Limburg prioriteit gegeven aan de intercity verbinding tussen Eindhoven (via Heerlen) en Aken.
Voor de doortrekking naar Kerkrade-West is een verkenning uitgevoerd inclusief een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. De uitkomst is negatief d.w.z. de kosten zijn hoger dan de baten. Op basis hiervan is er op dit moment geen bestuurlijke steun van de provincie Limburg voor de doortrekking van de Heuvellandlijn. Als vervolgstap is met de provincie Limburg en Parkstad Limburg afgesproken om in 2018 de bereikbaarheidsopgave Regio Parkstad – Stadt Aachen uit te werken vanuit een gebiedsgerichte benadering en in overeenstemming met het Mobiliteitsplan Limburg "Slim op weg naar morgen”. De resultaten van de studie zullen in het vierde kwartaal van 2018 door het college van GS worden aangeboden aan provinciale staten.

Arriva de opvolger van Veolia, heeft de halte Kerkrade-West in haar aanbod opgenomen. Arriva is met de dienstregeling in Limburg in december 2016 gestart. Door het positieve besluit over een gedeeltelijke spoorverdubbeling van Heerlen naar Landgraaf is er voldoende capaciteit beschikbaar voor een doortrekking naar Kerkrade-West.

De Wvg op het gedeelte van de Akerstraat gelegen tussen de Kleingraverstraat en de Industriestraat is vervallen. Dit betekent dat het kerkplein zoals in de visie weergegeven  anders wordt vormgegeven. Ten aanzien van het parkeren rondom het Carboonplein wordt gezocht naar mogelijkheden om dit kwantitatief en kwalitatief te verbeteren.

Ten aanzien van de groene recreatieve verbinding is een quick-scan in uitwerking voor de herinrichting van het terrein van de Wisosplit. De recreatieverbinding maakt hier onderdeel van uit. De resultaten van de quick-scan zijn in het derde kwartaal van 2018 beschikbaar. De resultaten zullen worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijfsterrein Willem Sophia.

Kerkrade-Oost I
De stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I met de titel “Onbegrensd leven, wonen en werken in de Bovenstad tussen de Anstel en de Worm” is op 11 december 2012 vastgesteld door Woningstichting Land van Rode (nu HEEMwonen) en op 19 december 2012 door de Raad.

Het stadsdeel Kerkrade-Oost I bestaat uit de buurten: Centrum, Rolduckerveld, Holz, Nulland en Bleijerheide. Daarnaast maken het stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving ook onderdeel uit van het plangebied.

In de integrale visie worden onder andere keuzes gemaakt voor de korte, middellange en lange termijn in het stadsdeel Oost I op het terrein van:
-   het verbeteren van de woon- en leefomgeving;
-   het uitvoeren van de transformatieopgave van de woningvoorraad (het slopen van woningen,
  waaronder in de particuliere sector);
-   het behoud van waarde van gebouwen;
-   de aanpak van leegstand en braakliggende terreinen;
-   het optimaal benutten van de fraaie omgeving en de grensligging met Duitsland.

In de visie zijn prioritaire deelgebieden aangewezen: Centrum, Nulland/Bleijerheide en Rolduckerveld. In  de afgelopen jaren zijn met name in het Centrum diverse projecten (o.a. Museumplein en Stadspark), uitgevoerd. In 2018 is het Centrumplan afgerond en zal een besluit worden genomen over het plan Center Court ter hoogte van het voormalige ziekenhuisterrein. De komende jaren zal in Bleijerheide en Rolduckerveld verder worden gewerkt aan de transformatie van de woonbuurten gelegen aan de rand van stad.

Superlocal (Super Circular Estate)
Bij dit project werken de gemeente Kerkrade en woningstichting HEEMwonen samen aan de herstructurering en aldus de toekomst van het gebied van de voormalige vier hoogbouwflats (400 woningen) in de wijk Bleijerheide. De vier flats, waarvan er inmiddels al twee zijn gesloopt, zijn eigendom van HEEMwonen en de omringende openbare ruimte is van de gemeente Kerkrade.
Het stedenbouwkundig plan is gereed en door de stuurgroep vastgesteld.  In dit plan maken de vier flats  plaats voor zo’n 125 sociale huurwoningen, verdeeld over 110 woningen in de te renoveren/ te verbouwen flat aan de Voorterstraat  en ca. 15 – 20 grondgebonden woningen. Daarnaast worden door de gemeente Kerkrade nog zo’n 20 vrije sector woningen gerealiseerd, verdeeld over drie locaties in het plangebied. Ten behoeve van de drinkwatervoorziening van de 125 sociale huurwoningen voorziet het plan in het realiseren van een “gesloten waterkringloop” waar, van het regenwater dat in het gebied wordt opgevangen, drinkwater wordt gemaakt. Voor dit planonderdeel wordt samengewerkt met de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)  en het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Daarnaast voorziet het plan in een “sociale plint” in de te verbouwen/renoveren flat aan de Voorterstraat, een ruimte waarin diverse activiteiten voor en door de nieuwe bewoners van het gebied kunnen plaatsvinden. Hierbij moet gedacht worden aan functies zoals bijvoorbeeld een repaircafé, een wasserrette, mobiliteitscentrum waar fietsen, scootmobiels en/of auto’s kunnen worden gehuurd of geleend etc. Deze planonderdelen worden via een uitgebreid participatieproces met omwonenden en ook toekomstige bewoners ontwikkeld.

In tegenstelling tot de traditionele manier van projectontwikkeling (‘fast, more and global’), wordt dit project gerealiseerd volgens het principe ‘Superlocal’: ‘slow, less and local’ en staan de begrippen duurzaamheid en circulair bouwen centraal en is door partijen de ambitie uitgesproken om alle waarden, materialen en kwaliteiten die binnen het gebied aanwezig zijn of vrijkomen opnieuw in het gebied te gebruiken.

Het plan is door HEEMwonen in samenwerking met de gemeente Kerkrade in 2014 naar aanleiding van de eerste “open oproep” ingediend bij IBA-Parkstad en opgenomen in het IBA-uitvoeringsprogramma. Het is een van de 15 IBA sleutelprojecten die door IBA zowel inhoudelijk als financieel worden ondersteund. Tussen de  betrokken partijen is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Het project is begin 2017 aangemeld om in aanmerking te komen voor Europese subsidie vanuit het programma Urban Innovative Actions. In oktober 2017 is daaruit een bedrag ter grootte van € 4,7 mln. toegekend. Deze subsidie is bedoeld voor:
- het realiseren van een viertal proefwoningen uit de flat aan de Jonkerbergstraat, naar voorbeeld van het expogebouw;
- het circulair slopen van de rest van deze flat en het opslaan en registreren van de vrijkomende bouwmaterialen die in de volgende fase  gebruikt worden voor het bouwen van ca. 20 grondgebonden sociale huurwoningen;
- het realiseren van een gesloten waterkringloop ten behoeve van de drinkwatervoorziening van 35 sociale huurwoningen;
- het realiseren van een “sociale plint“ in de flat aan de Voorterstraat.

Naast de Europese UIA-subsidie is in juli 2018 nog een andere Europese subsidie toegekend te weten LIFE. Een subsidie bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van milieu en klimaat. Met deze subsidie ter grootte van 2,4 mln. is het mogelijk om de gesloten waterkringloop voor 35 woningen uit te breiden voor 125 woningen in het gebied.

Inmiddels is de sloop van de flat aan de Ursulastraat afgerond. Uit vrijkomende sloopmaterialen is in het kader van circulair bouwen op de hoek van de Vroenstraat-Voorterstraat een expogebouw gerealiseerd. Dit expogebouw is in februari 2018 geopend.
In het najaar van 2018 wordt de flat aan de Jonkerbergstraat circulair gesloopt waarbij in eerste instantie, naar voorbeeld van het expogebouw, een 4-tal proefwoningen worden gerealiseerd. De overige vrijkomende materialen zullen in een later stadium worden gebruikt om, naar voorbeeld en evaluatie van een van de vier proefwoningen, ca. 15 tot 20 grondgebonden sociale huurwoningen te realiseren. Tevens wordt de flat aan de Voorterstraat in 2019 volledig gerenoveerd / verbouwd tot ca. 110 sociale huurwoningen.

De gemeente zal vanuit dezelfde ambities op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen in verschillende fasen de openbare ruimte aanleggen. Ook hier wordt momenteel onderzocht in hoeverre en voor welke onderdelen het mogelijk is om in de openbare ruimte aanwezige materialen en/of sloopmaterialen van de flats her te gebruiken in de nieuwe her in te richten openbare ruimte. Rondom het gerealiseerde expo-gebouw heeft hiervoor al een  eerste experiment plaatsgevonden.
Bij dit project zijn vanuit de geformuleerde ambities op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen en de Europese subsidies een groot aantal partners betrokken waarmee nauw wordt samengewerkt. Naast de beide projecteigenaren HEEMwonen en gemeente Kerkrade zijn dat onder andere: IBA-Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Bouwbedrijven Jongen, Dusseldorp infra sloop en milieu, Veras (overkoepelende organisatie van sloopbedrijven), Zuyd Hogeschool, WML, WBL.
Met de omringende bewoners is een klankbordgroep samengesteld waarmee regelmatig overleg plaatsvindt  over de stand van zaken en de diverse ontwikkelingen binnen het project.

Kerkrade-Oost II en Noord
De stadsdeelvisie met de titel “Klaar voor de toekomst; Kerkrade Noord en Oost II (deel 1 – Wijkanalyse en deel 2 – Stadsdeelvisie)” is door de woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid in februari en op 26 februari 2014 door de Raad vastgesteld. Daarmee heeft Kerkrade voor haar gehele stedelijk gebied de gemeentelijke structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” nader uitgewerkt in programma’s waar de komende jaren door gemeente en betrokken partijen projecten zullen worden uitgevoerd.

Het stadsdeel Noord bestaat uit de woonbuurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom en Vink én Oost II uit de woonbuurten Erenstein, Chevremont en Haanrade, inclusief het bedrijventerrein Julia en de aangrenzende groengebieden Wormdal, Carisborg, Holzkuil en Beerenbos.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II.   Het programma is een verzameling van buurt- en burgerinitiatieven tot en met omgevingsprojecten, met als doel de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Burgerparticipatie vormt de rode draad door het uitvoeringsprogramma. Het programma is dynamisch van aard; nieuwe initiatieven die een bijdrage (kunnen) leveren aan de stadsdeelvisie en/of aan de leefbaarheid van Noord en Oost II worden toegevoegd. In 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan het programma anticiperend op de nieuwe Omgevingswet via een pilot waarin het “samen werken” aan de leefbaarheid in de eigen woonomgeving centraal staat.

Het ‘ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen’
De gemeente Kerkrade beschikt alleen op bedrijvenpark Rodaboulevard over uit te geven percelen. De voorraad bedrijfspercelen bedroeg begin 2018 ca. 2,7 ha. In 2018 zijn tot nog toe in totaal 3.900 m2 verkocht. Voor 2019 is de verkoop van ca. 2.000 m2 geraamd.