Begroting 2019

§1. Lokale heffingen

Algemeen

In deze paragraaf treft u een beknopte uiteenzetting aan van het beleid en de opbrengsten uit gemeentelijke heffingen en leges. In de jaarlijkse Tarievennota zijn de meest actuele tarieven, uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen. Tevens zijn hierin opgenomen diverse uitvoeringsregelingen, beleidsregels e.d.

De raad wordt in december een integrale Tarievennota 2019 aangeboden, waarin de tarieven definitief worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat bij die tarieven de gewenste c.q. geraamde opbrengsten kunnen worden gerealiseerd, uiteraard rekening houdend met wettelijke eisen.