Begroting 2019

3. Financiële positie

a. Uitgangspunten Begroting 2019-2022

Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Loonsom en prijspeil
De huidige CAO gemeenten loopt nog tot 1 januari 2019. Deze alsook de inmiddels toegenomen pensioenpremies zijn structureel voorzien in de begroting. Er is in deze primaire begroting nog niet voorzien in nieuwe loonstijgingen. De Voor- of Najaarsnota 2019 (afhankelijk van moment goedkeuring nieuwe cao) is daarvoor een nieuw ijkmoment. Overigens is het beleid dat steeds kritisch zal worden bezien in hoeverre een invulling van een vacature noodzakelijk is in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie. Daar waar ten tijde van de Voorjaarsnota 2018 “prijsontwikkelingen” bekend en goedgekeurd waren is hierin voorzien.

- Kapitaallasten
De provincie stelt eisen aan de becijfering van de kapitaallasten van de investeringen. Aan de hand van het investeringsprogramma worden de kapitaallasten per begrotingsjaar becijferd, rekening houdende met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en gehanteerde rekenrente. De kapitaallasten behorende bij het huidige investeringsprogramma voldoen aan deze provinciale eis. In de Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 GW zijn ten aanzien van de afschrijvingen nadere kaders vastgelegd. Op dit punt dient nog actualisatie plaats te vinden, in de praktijk wordt wel al gehandeld conform het gewijzigde BBV.

- Algemene uitkering
Bij de becijfering van de algemene uitkering zijn de cijfers op peil maartcirculaire Gemeentefonds 2018 gehanteerd. Zie verder paragraaf 2 hierna, waarin tevens een doorkijk wordt gegeven van de effecten van de meicirculaire 2018.

- Budgettair egaliserende reserves
Conform de Nota reserves en voorzieningen 2011 en nadien bestaan thans een aantal reserves die een (budgettair) egaliserend karakter hebben. Het betreft thans nog de volgende reserves: egalisatiereserve afvalverwerking, egalisatiereserve riolen (vanaf ultimo 2014 een "voorziening", periodiek wordt bezien welk gedeelte onder "voorziening" hoort en welk gedeelte onder "reserve"), reserve sociaal domein, reserve ondernemersfonds, reserve plantsoenen, reserve grondexploitatie OBK, reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs, reserve evenementen, reserve gaia, reserve gebouwen en reserve speeltuinen.