Begroting 2019

§5. Bedrijfsvoering

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op enkele relevante gemeentebrede bedrijfsvoeringsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid en beheer, organisatorische en personele ontwikkelingen, interne toetsing, dienstverlening en aanbestedingen.